# پیشواز_محلی

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش دوم

  قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن آت چاپان 5515931   شالیق بیلن 5515932 میهمان دور 5515933 صنم و غریب 5515934 (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش چهارم

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن گلن 5515930   نار آغاجی بی کلام 5515922 سیل بیلانی 5515923 آق منگلی 5515924 (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش پنجم

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن آی انش 5515925   بخت خان 5515920 نارآغاجی 5515921 ذکر خنجر 5515919 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش دوم

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن سرناز 5512630   دی بلال 5512631 سوار بازی 5512632 مرجنگه 5512633 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش دوم

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قلندر 5516745 ساز بادی2 5516746 سوت براهویی 5516747 کلمپور 5516748 ساز بادی3 5516749 غزل 5516750 لیکو دلگانی2 5516751  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - بخش اول

  اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن ندرقلی 5513444 قیریق 5516752 تنجیس 5516753 نوایی 5516754 غزل نادر 5516755 مخمس 5516756 قره دلی 5516757  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - بخش اول

  اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن ندرقلی 5513444 قیریق 5516752 تنجیس 5516753 نوایی 5516754 غزل نادر 5516755 مخمس 5516756 قره دلی 5516757  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - بخش دوم

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قزل گول 5516758 به قیامت 5516759 غولاق 5516760 زارنجی 5516761 یا ذوالجلال 5516762 کبوتر و باز 5516763 ایگید بگلر 5516764 چکی 5516765  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش اول

  شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن لیکو دلگانی 5516738   ذوالجلال 5516739 ساز بادی 5516740 مست قلندر 5516741 ذهیروک جبل 5516742 مست قلندر بی کلام 5516743 سوت 5516744  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید